Đầu + Đuôi + Tổng
+ +
Thêm
Bỏ
Kết quả
Chạm + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Bộ + Tổng
+
Thêm
Bỏ
Kết quả
Nhập các dàn số vào đây, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo mức số
Nhập Chạm, Tổng, Đầu, Đít, Hiệu, có thể dùng copy, paste, sau đó click nút Tạo dàn tương ứng

Càng + Dàn số
+ +
Thêm
Bỏ
Kết quả